Dlouhá Ves

 

Truskovice

 

Informace - epidemie viru SARS-Co V-2

bře. 16th, 2020, 11:55 AM

DŮLEŽITÉ INFORMACE

ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU OSOB NA ÚZEMÍ CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY S VÝJIMKOU.

ZÁKAZ POHYBU OSOB A POBYT NA VŠECH MÍSTECH MIMO BYDLIŠTĚ BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ NOSU A ÚST JAKO JE RESPIRÁTOR, ROUŠKA, ÚSTENKA, ŠÁTEK, ŠÁL NEBO JINÉ PROSTŘEDKY, KTERÉ BRÁNÍ ŠÍŘENÍ KAPÉNEK. - výjimka:
- děti do 2 let věku
- řidič motorového vozidla, pokud jede ve vozidle sám

Na základě pokynu hejtmanky Jihočeského kraje, kterým ukládá starostům obcí zabezpečit po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však po dobu trvání nouzového stavu, základní životní potřeby občanům nad 65 let a občanům zdravotně handicapovaným, kteří mají trvalé bydliště nebo se přechodně nachází na území obce zajištění jejich nouzového přežití. Jedná se zejména o základní potraviny, hygienické potřeby a léky. Z důvodu výše uvedeného Vám sdělujeme, že kdo z jmenovaných občanů by potřeboval uvedené věci zajistit, nahlašte potřebnost na tel. čísle 607 734 573, 383 383 598 nebo e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 12. března 2020 č. 194 (69/2020)
Vláda vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14:00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

V souvislosti s vyhlášením stavu nouze bylo přijato několik opatření spojená se zamezením šíření onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronvairem SARS-CoV-2.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ZE DNE 15. března 2020 o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY S ÚČINNOSTÍ ODE DNE 12. března 2020: 
-
usnesení jsou dostupná na tomto odkazu - https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-12

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY S ÚČINNOSTÍ ODE DNE 13. března 2020:
- usnesení jsou dostupná na tomto odkazu - https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-13

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY S ÚČINNOSTÍ ODE DNE 15. března 2020:
- usnesení jsou dostupná na tomto odkazu - https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-15

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY S ÚČINNOSTÍ ODE DNE 16. března 2020:
- usnesení jsou dostupná na tomto odkazu - https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-16

NAŘÍZENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY S ÚČINNOSTÍ ODE DNE 17. března 2020:
- usnesení jsou dostupná na tomto odkazu - https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-17

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY S ÚČINNOSTÍ ODE DNE 18. března 2020:
- usnesení jsou dostupná na tomto odkazu - https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-17, https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-18

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY S ÚČINNOSTÍ ODE DNE 21. března 2020:
- usnesení jsou dostupná na tomto odkazu - https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-19

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY S ÚČINNOSTÍ ODE DNE 23. března a 24. března 2020:
- usnesení jsou dostupná na tomto odkazu - https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-23

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY S PLATNOSTÍ ODE DNE 26. března 2020:
- usnesení jsou dostupná na tomto odkazu - https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-26

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Příloha OOP - místa k překračování vnitřních hranic České republiky

• DOPORUČENÍ STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU A MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
- Stanovisko k odpadu
- doporučení Státního zdravotního ústavu je k likvidaci kontaminovaného nebo potenciálně kontaminovaného odpadu. Doporučení Ministerstva zemědělství je vydáno k používání ochranných prostředků.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku "Koronavirus COVID 19 - videoinformace, rady a doporučení". Obyvatelé obce zde mohou nalézt relevantní informace. Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz.

FINANČNÍ SPRÁVA REAGUJE NA AKTUÁLNÍ SITUACI - tisková zpráva 15. března 2020 - územní pracoviště Vodňany má zřízenou schránku, do které lze vhazovat podání označená kontaktem. Schránka je umístěna v přízemí Městského úřadu ve Vodňanech.

Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).
Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně – https://www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani/bankovni-ucty-financnich-uradu.
Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. – 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí.
Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“. Finanční správa proto začne jednat se starosty o možném umístění schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách svá podání např. vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná.
Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/S_Financni_spravou_muzete_komunikovat_i_na_dalku-10450.
Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu. Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech.
Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. „Snažíme se najít takový model, který v aktuální situaci umožní i nadále veřejnosti komunikovat se správcem daně,“ dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová

Ministerstvo financí představí v pondělí 16. března přesné parametry liberačního balíčku pro podnikatele a fyzické osoby, jehož cílem bude zmírnit dopady aktuální situace vyvolané šířením koronaviru a minimalizovat nutnost navštěvovat finanční úřady.
V tuto chvíli probíhá operativní připomínkování se zástupci podnikatelů a odborných komor. Hlavní opatření liberačního balíčku budou:

  • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.
  • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele).
  • Plošné prominutí druhé pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč v roce 2020 bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Dnes je ze zákona automaticky promíjena první pokuta ve výši 1 000 Kč.
  • Ze strany Generálního finančního ředitelství bude provedena úprava pokynu tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to bez časového omezení, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
  • Plošné prominutí správního poplatku v původní výši 400 Kč za podání individuální žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem, a to do 31. července.
  • Ze zákona není možné odložit start třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb účinné od 1. května. Finanční a Celní správa ale bude při kontrolní činnosti od 1. května po dobu 3 měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci. Fakticky se tak podnikatelé jakkoliv dotčení koronavirem nemusí po tuto dobu obávat sankcí, pokud se nebyli schopni připravit včas na vznik evidenční povinnosti.

 

 

Omezení úředních hodin

bře. 16th, 2020, 12:11 PM

Oznámení


Na základě Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření prodlužuje Obec Truskovice omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, a to takto:

Omezení rozsahu úředních hodin:
- pondělí 9:00 – 12:00 hodin 
- středa 9:00 – 12:00 hodin

V naléhavých případech lze požadavek sdělit telefonicky, anebo zaslat formou SMS, e-mailem, datovou schránkou. Veškeré požadavky je možné řešit v pracovních dnech a hodinách (po a st 8:00 – 17:00, út, čt a pá 8:00 – 15:00):
Kontakty jsou:
tel. 607 734 573, 774 209 071;         
e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;  
datová schránka 5cmbtbb

Omezení bude trvat do 11. dubna 2020.