Povinne zverejnovane informace

Povinně zveřejňované informace

1. Název: Obec Truskovice  

2. Důvod a způsob založení:
    Obec Truskovice byla zřízena dle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán v roce 1990. Obec provozuje svoji činnost dle zákona
    č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů
    vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obecní úřad vykonává přenesenou
    působnost v rozsahu stanoveném zákony a předpisy.

3. Organizační struktura:

Zastupitelstvo obce:
- starosta – Václav Trobl
- místostarosta – Jan Záhorka
- členové – Jana Cinádrová, Josef Bouberle, Zbyněk Křišťan, Lenka Čarková, Martin Švec

Kontrolní výbor:
- předseda – Josef Bouberle
- členové – Jana Cinádrová, Martin Švec

Finanční výbor:
- předseda – Zbyněk Krišťan
- členové – Lenka Čarková, Martin Švec

4. Kontaktní spojení:
    
Obec Truskovice
    Truskovice 73, 389 01 Vodňany
    tel.: 383 383 598, 607 734 573
    e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
    ID datové 
schránky:   5cmbtbb

   4.1 Kontaktní poštovní adresa: Truskovice 73, 389 01 Vodňany

   4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:   Truskovice 73, 389 01 Vodňany

   4.3 Úřední hodiny:
         
Po   8:00-12:00; 13:00-17:00
         
Út   8:00-13:00
         St   8:00-12:00; 13:00-17:00
        
Čt   8:00-13:00
        
Pá   8:00-13:00

   4.4 Telefonní čísla:
         - úřad – 383 383 598
         - referentka a účetní – 607 734 573

   4.5 Čísla faxu:
          -----

   4.6 Adresa internetové schránky:
          - www.truskovice.cz

   4.7 Adresa e-podatelny:
         - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

   4.8 Další elektronické adresy:
         ----------

5. Případné platby lze poukázat:
   
26022291/0100

6. IČ:   00667889

7. DIČ:   CZ00667889, nejsme plátci DPH

8. Dokumenty:

   8.1 Seznamy hlavních dokumentů: Ceník za poskytované služby

   8.2 Povinně zveřejňované dokumenty: 
         
- dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
         - schválený/áRozpočet, Rozpočtová opatření, Střednědobý výhled rozpočtu, Pravidla rozpočtového provizoria, Závěrečný účet  

9. Žádosti o informace:
   
Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba. Žádat může ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Postup podání žádosti a její náležitosti:
Z podání musí být zřejmé, kterému subjektu je adresováno a kdo toto podání činí, a že se žadatel domáhá informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb, musí obsahovat:
- u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště;
- u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Podání musí být srozumitelné a nesmí být příliš obecné. Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, není zpracována a úřad vyzve žadatele k doplnění žádosti, aby splňovala výše uvedené podmínky.

Podání:
- osobně nebo poštou na adrese: Obec Truskovice, Truskovice 73, 389 01 Vodňany
- telefonicky na tel. číslo: 383 383 598 v úředních hodinách
- elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- datovou schránkou - ID: 5cmbtbb

Lhůty pro vyřízení žádosti:
Brání-li posouzení žádosti nedostatek údajů o žadateli, vyzve povinný subjekt žadatele do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží.
Pokud je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Není-li upřesněna žadatelem do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti.
V případě, že se požadované informace nevztahují do působnosti povinného subjektu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
Informace je povinným subjektem poskytnuta v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, přičemž tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena, nejvíce však o 10 dní.
Závažnými důvody jsou:
- vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, 
- vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti, 
- nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti,
- z důvodu uzavření kanceláře na více jak 5 dnů.
Žadatel musí být vždy o prodloužení lhůty i o důvodech prodloužení prokazatelně informován, a to včas před uplynutím základní lhůty 15 dnů.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci:
Pokud povinný subjekt zcela nebo zčásti žádosti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně odmítnutí její části, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Vydávání rozhodnutí se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

10. Příjem žádostí a dalších podání:
      
Níže uvedenými způsoby lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání.

      - elektronicky: - e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
                                  - datová schránka 5cmbtbb
      - písemně:  - Obec Truskovice, Truskovice 73, 389 01 Vodňany
      - ústně:  - v úředních hodinách 
                    -
telefon 383 383 598    

11. Opravné prostředky:

Odvolání proti rozhodnutí:
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u obce Truskovice. O odvolání rozhoduje krajský úřad, který musí učinit rozhodnutí ve lhůtě do 15 dnů od předložení dovolání. Proti rozhodnutí krajského úřadu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:
Stížnost může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona (odkaz na zveřejněnou informaci);
b) kterému po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona) nebo po uplynutí prodloužené lhůty (§14 odst. 7 zákona) nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti;
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona nebo s výší odměny podle § 14a) odst. 2 zákona, požadované v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost se podává u povinného subjektu, který žádost vyřizoval, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 zákona); sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona) nebo v případě sdělení o požadování úhrady a její výše (§ 17 odst. 3 zákona);
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem krajskému úřadu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost byla doručena, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. O stížnosti rozhoduje krajský úřad, který musí učinit rozhodnutí o stížnosti ve lhůtě do 15 dnů od předložení.
Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně anebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře:   Formuláře a dokumenty ke stažení

13. Popisy postupů-návody pro řešení životních situací: návody na řešení životních situací na portále veřejné správy (http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/)

14. Předpisy:

      14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad jedná a rozhoduje:
Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Výše uvedené předpisy si můžete vyhledat v platném znění na http://www.zakonyprolidi.cz/

     14.2 Vydané právní předpisy: Obecní vyhlášky a nařízení  

15. Úhrady za poskytování informací:

     15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:  Cenik za poskytovane sluzby

     15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: usnesení č. 1/2016/10: „Zastupitelstvo obce schvaluje Sazebník za poskytované služby Obce/Obecního úřadu Truskovice dle přílohy č. 5 k zápisu č. 1/2016 s platností od 3.3.2016.“  

16. Licenční smlouvy:

      16.1 Vzory licenčních smluv:   -----

     16.2 Výhradní licence:   ------

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:   ZDE

POSKYTNUTÉ INFORMACE NA ŽÁDOST:

2017    Istav Media, s.r.o.
   M. Ambros
   ČMS s.r.o.
   REMA AOS, a.s.
   Kross, s.r.o.
   R. Mika

 

18. Informace o zpracování osobních údajů:  

Správce údajů:
OBEC TRUSKOVICE                           

Kontakty na správce najdete výše viz. čl. 4. 

Jaká je odpovědnost správce?
Jako správce (obec) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v  obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel. +420 607 513 620.

K čemu je mi pověřenec? Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v  obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva? Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v  obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

1)  Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
2) Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobnější č. 16, 17 a 18 ON).
3) Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
4) Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.
5) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
6) Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
7) Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnostÚřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.


Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme?

Velkou část údajů o občanech obce, vlastnících nemovitostí v  naší obci nebo dalších lidech zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (například zákon o evidenci obyvatel, zákony o volbách, stavební zákon, zákon o obcích, o místních poplatcích, o matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoho dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství, o úmrtí a další údaje, zejména ze žádostí a dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným institucím.
Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům.
Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, zajištění některých služeb (např. vyúčtování vodného a stočného), pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, v některých oblastech je předáváme i dalším příjemcům (například v oblasti územního plánu jeho pořizovateli).
Na základě oprávněného zájmu obce zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany majetku obce (například kamerové systémy, zabezpečení objektů), v rámci ochrany informačních a komunikačních systémů obce (například IP adresy návštěvníků webu, přihlašování na wifi). S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci na našem úřadě, v případě incidentů je poskytneme Policii ČR či dotčeným osobám.
Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.
Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.
Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

   18.1 Dokumenty: