CZECHPOINT

Super User
22. listopad 2012
Zobrazení: 1269

cp logo index


 

  znak

 ... šetří Vám čas  

Výpis z katastru nemovitostí
› správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku; za každou další stránku 50,- Kč,                                                                        
› žadatel sdělí název katastrální území, číslo listu vlastnictví nebo kritéria nemovitosti;

Výpis z Obchodního rejstříku
› správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku; za každou další stránku 50,- Kč,
› žadatel sdělí IČ subjektu;

Výpis ze Živnostenského rejstříku
› správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku; za každou další stránku 50,- Kč,
› žadatel sdělí IČ podnikatele / fyzické osoby;

Výpis z Rejstříku trestů
› správní poplatek činí 100,- Kč,
› pro vydání ověřeného výpisu je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přinese s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k douhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí doložit i úřadně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost;

Výpis z Rejstříku trestů právnických osob
› správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku; za každou další stránku 50,- Kč,
› žadatel sdělí IČ subjektu. Pokud nemá subjekt přidělené IČ na území ČR nejde výpis vydat na počkání. Žadatel se může obrátit přímo na Rejstřík trestů, Soudní 1, 140 66 Praha 4. Vzor žádosti lze nalézt na stánkách Justice.cz v sekci formuláře;

Přijetí podání dle živnostenského zákona dle § 72.

Výpis z bodového hodnocení řidiče
› správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku; za každou další stránku 50,- Kč,
› žadatel doloží totožnost (občanský průkaz, cestovní pas), jako nepovinný údaj může nahlásit číslo řidičského průkazu;

Výpis se Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
› správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku; za každou další stránku 50,- Kč,
› žadatel sdělí IČ subjektu;

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH.

Výpis z insolvenčního rejstříku
› správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku; za každou další stránku 50,- Kč,
› žadatel sdělí IČ nebo osobní údaje;

Datové schránky
› zřízení je zdarma. Opětovné vydání a zneplatnění přístupových údajů je zpoplatněno 200,- Kč,
› prostřednictvím agend ISDS lze zajistit např.: zřízení datové schránky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku. Žadatel předloží doklad totožnosti (občanský průkaz nebo některý z druhů cestovních pasů) a poskytne údaje k vyplnění žádosti. Pokud jedná žadatel v zastoupení, musí předložit úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc);

Autorizovaná konverze dokumentů na žádost
› jedná se o provedení autorizované konverze dokumentů z listinné podoby do elektronické anebo z elektronické do listinné,
› správní poplatek činí 30,- Kč/jednu stránku; za každou další stránku 30,- Kč;

Výpis ze Základních registrů
› správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku; za každou další stránku 50,- Kč,
› žadatelem může být fyzická osoba, nebo osoba podnikající fyzická osoba. Dále zmocněnec, který musí předložit úředně ověřenou plnou moc, nebo zákonný zástupce (rodič, opatrovník), který předkládá doklady, jež ho opravňují být zákonným zástupcem (rodný list, rozhodnutí od soudu, atd.);

Výpis z Veřejných rejstříků
› správní poplatek činí 100,- Kč/jednu stránku; za každou další stránku 50,- Kč,
› žadatel sdělí IČ osoby zapsané v jednom z veřejných rejstříků (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností).
___________
Upozornění:
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT, jsou určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro Vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné ziskat ji u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstrříku trestů atd.).

_____________________________________________________________________________________________________________________