POVINNÉ

Alena Baloušková
30. květen 2016
Zobrazení: 1528

Místní poplatky
› vyplývají z obecně závazné vyhlášky,
› v obci Truskovice a Dlouhá Ves zavedla místní poplatek ze psa a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále "TKO"),

› sazba poplatku činí: 

pes    100,- Kč za jednoho
TKO  650,- Kč     za osobu nebo rekreační obydlí  


› splatnost poplatku:  

                              pes jednorázově do 30.4. příslušného kalendářního roku
  TKO jednorázově do 30.4. příslušného kalendářního roku
    ve dvou stejných splátkách     do 30.4. a 30.10. příslušného kalendářního roku
  TKO-rekr.obydlí    jednorázově do 30.4. příslušného kalendářního roku


ohlásit se k poplatkové povinnosti vyplývá z obecně závazné vyhlášky, stejně tak zánik poplatkové povinnosti. Ohlášení lze provést vyplněním příslušného tiskopisu, který obdržíte na obecním úřadě nebo si ho můžete vyplnit a vytisknout níže:
pes-vznik poplatkové povinnosti,
pes-zánik poplatkové povinnosti,
TKO-vznik poplatkové povinnosti,
TKO-zánik poplatkové povinnosti,
TKO-rekreační obydlí-vznik poplatkové povinnosti,
TKO-rekreační obydlí-zánik poplatkové povinnosti.
Vyplněný tiskopis se odevzdává na obecní úřad nebo ho lze zaslat poštou, e-mailem či datovou schránkou.

Kácení dřevin roustoucí mimo les
› pokud kácíte dřeviny rostoucí mimo les, které se nacházejí na pozemku ve Vašem vlastnictví v k.ú. Truskovice, máte povinnost podat na obecní úřad Truskovice Žádost o povolení kácení dřevin roustoucí mimo les nebo Oznámení o kácení dřevin rostoucí mimo les. Tiskopis slouží jak pro žádost tak i pro oznámení a obdržíte ho na obecním úřadě nebo si tiskopis můžete vyplnit a vytisknout zde. Vyplněný tiskopis se odevzdává spolu s požadovanými přílohami na obecní úřad nebo ho lze zaslat poštou, e-mailem či datovou schránkou.

Trvalý pobyt
přihlášení k trvalému pobytu se provádí na základě vyplnění přihlašovacího lístku, který obdržíte přímo na obecním úřadě. Pokud nejste majitelem, musíte se dostavit s ním (pokud je více majitelů, stačí jeden z nich), neboť Vám musí na přihlašovacím lístku dát souhlas s přihlášením trvalého pobytu na uvedené adrese. Při předložení úředně ověřeného písemného potvrzení majitele nemovitosti o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, nemusí být majitel nemovitosti na úřadě přítomen. K přihlášení je nutné doložit vlastnictví nemovitosti, předložit občanský průkaz a u dětí do 15 let rodný list (pokud vlastní svůj občanský průkaz, rodný list se nepředkládá). Za občana mladšího 15 let provádí přihlášení zákonný zástupce. Nový občanský průkaz Vám vyhotoví MěÚ Vodňany, odbor správní a vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů;
› správní poplatek činí 50,- Kč/osobu, dítě do 15 let správní poplatek nehradí.

› majitel nemovitosti může zrušit dosavadní údaj o místu trvalého pobytu občanovi, který má trvalý pobyt na adrese jeho nemovitosti, ale dotyčný se na uvedené adrese nezdržuje. Při rozhodnutí o zrušení dosavadního úadje o místu trvalého pobytu je trvalým pobytem místo ohlašovny, což je Truskovice 73, 389 01 (Obecní úřad Truskovice). Žádost o zrušení dosavadního údaje o místu trvalého pobytu obdržíte na obecním úřadě nebo si tiskopis můžete vyplnit a vytisknout zde. Vyplněný tiskopis se odevzdává spolu s požadovanými přílohami na obecní úřad nebo ho lze zaslat formou datové zprávy s elektronickým podpisem či datovou schránkou;
› správní poplatek činí 100,- Kč.

› pokud jste se rozhodli ukončit trvalý pobyt na území České republiky, máte povinnost tuto skutečnost sdělit obecnímu úřadu Truskovice. Za občana mladšího 15 let sděluje tuto skutečnost zákonný zástupce. Sdělení lze podat osobně na obecním úřadě spolu s občanským průkazem nebo cestoním pasem, u občana mladšího 15 let je nutné předložit rodný list. Sdělení lze podat v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem občana (vzor sdělení je uveden zde, kde si ho můžete vyplnit a vytisknout), formou datové zprávy s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou. Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá vliv na státní občanství ČR ani držení cestovního pasu ČR.

› občan může z důvodu nezdržování se na adrese trvalého pobytu písemně ohlásit adresu pro doručování. Doručovací adresu, její změnu nebo zrušení ohlašuje občan písemně ohlašovně v místě trvalého pobytu. Tiskkopis obdržíte přímo na obecním úřadě. Údaj se zapisuje do agendového informačního systému.

Číslo popisné nebo evidenční
› po kolaudaci stavby podává majitel (investor stavby) na obecní úřad Truskovice Žádost o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního. Tiskopis obdržíte na obecním úřadě nebo si tiskopis můžete vyplnit a vytisknout zde. Vyplněný tiskopis se odevzdává spolu s požadovanými přílohami na obecní úřad nebo ho lze zaslat poštou, e-mailem nebo datovou schránkou;
› po obdržení rozhodnutí o odstranění stavby je majitel nemovitosti povinen podat Žádost o zrušení čísla popisného nebo čísla evidenčního. Tiskopis obdržíte na obecním úřadě nebo si tiskopis můžete vyplnit a vytisknout zde. Vyplněný tiskopis se odevzdává spolu s požadovanými přílohami na obecní úřad nebo ho lze zastal poštou, e-mailem nebo datovou schránkou.