Alena Baloušková
30. květen 2016
Zobrazeno: 328

Místní poplatky
› vyplývají z obecně závazné vyhlášky,
› v obci Truskovice a Dlouhá Ves zavedla místní poplatek ze psa a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále "TKO"),

› sazba poplatku činí: 

pes    100,- Kč za jednoho
TKO  500,- Kč     za osobu nebo rekreační obydlí  


› splatnost poplatku:  

                              pes jednorázově do 30.4. příslušného kalendářního roku
  TKO jednorázově do 30.4. příslušného kalendářního roku
    ve dvou stejných splátkách     do 30.4. a 30.10. příslušného kalendářního roku
  TKO-rekr.obydlí    jednorázově do 30.4. příslušného kalendářního roku


ohlásit se k poplatkové povinnosti vyplývá z obecně závazné vyhlášky, stejně tak zánik poplatkové povinnosti. Ohlášení lze provést vyplněním příslušného tiskopisu, který obdržíte na obecním úřadě nebo si ho můžete vyplnit a vytisknout níže:
pes-vznik poplatkové povinnosti,
pes-zánik poplatkové povinnosti,
TKO-vznik poplatkové povinnosti,
TKO-zánik poplatkové povinnosti,
TKO-rekreační obydlí-vznik poplatkové povinnosti,
TKO-rekreační obydlí-zánik poplatkové povinnosti.
Vyplněný tiskopis se odevzdává na obecní úřad nebo ho lze zaslat poštou, e-mailem či datovou schránkou.

Kácení dřevin roustoucí mimo les
› pokud kácíte dřeviny rostoucí mimo les, které se nacházejí na pozemku ve Vašem vlastnictví v k.ú. Truskovice, máte povinnost podat na obecní úřad Truskovice Žádost o povolení kácení dřevin roustoucí mimo les nebo Oznámení o kácení dřevin rostoucí mimo les. Tiskopis slouží jak pro žádost tak i pro oznámení a obdržíte ho na obecním úřadě nebo si tiskopis můžete vyplnit a vytisknout zde. Vyplněný tiskopis se odevzdává spolu s požadovanými přílohami na obecní úřad nebo ho lze zaslat poštou, e-mailem či datovou schránkou.

Trvalý pobyt
přihlášení k trvalému pobytu se provádí na základě vyplnění přihlašovacího lístku, který obdržíte přímo na obecním úřadě. Pokud nejste majitelem, musíte se dostavit s ním (pokud je více majitelů, stačí jeden z nich), neboť Vám musí na přihlašovacím lístku dát souhlas s přihlášením trvalého pobytu na uvedené adrese. Při předložení úředně ověřeného písemného potvrzení majitele nemovitosti o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, nemusí být majitel nemovitosti na úřadě přítomen. K přihlášení je nutné doložit vlastnictví nemovitosti, předložit občanský průkaz a u dětí do 15 let rodný list (pokud vlastní svůj občanský průkaz, rodný list se nepředkládá). Za občana mladšího 15 let provádí přihlášení zákonný zástupce. Nový občanský průkaz Vám vyhotoví MěÚ Vodňany, odbor správní a vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů;
› správní poplatek činí 50,- Kč/osobu, dítě do 15 let správní poplatek nehradí.

› majitel nemovitosti může zrušit dosavadní údaj o místu trvalého pobytu občanovi, který má trvalý pobyt na adrese jeho nemovitosti, ale dotyčný se na uvedené adrese nezdržuje. Při rozhodnutí o zrušení dosavadního úadje o místu trvalého pobytu je trvalým pobytem místo ohlašovny, což je Truskovice 73, 389 01 (Obecní úřad Truskovice). Žádost o zrušení dosavadního údaje o místu trvalého pobytu obdržíte na obecním úřadě nebo si tiskopis můžete vyplnit a vytisknout zde. Vyplněný tiskopis se odevzdává spolu s požadovanými přílohami na obecní úřad nebo ho lze zaslat formou datové zprávy s elektronickým podpisem či datovou schránkou;
› správní poplatek činí 100,- Kč.

› pokud jste se rozhodli ukončit trvalý pobyt na území České republiky, máte povinnost tuto skutečnost sdělit obecnímu úřadu Truskovice. Za občana mladšího 15 let sděluje tuto skutečnost zákonný zástupce. Sdělení lze podat osobně na obecním úřadě spolu s občanským průkazem nebo cestoním pasem, u občana mladšího 15 let je nutné předložit rodný list. Sdělení lze podat v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem občana (vzor sdělení je uveden zde, kde si ho můžete vyplnit a vytisknout), formou datové zprávy s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou. Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá vliv na státní občanství ČR ani držení cestovního pasu ČR.

› občan může z důvodu nezdržování se na adrese trvalého pobytu písemně ohlásit adresu pro doručování. Doručovací adresu, její změnu nebo zrušení ohlašuje občan písemně ohlašovně v místě trvalého pobytu. Tiskkopis obdržíte přímo na obecním úřadě. Údaj se zapisuje do agendového informačního systému.

Číslo popisné nebo evidenční
› po kolaudaci stavby podává majitel (investor stavby) na obecní úřad Truskovice Žádost o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního. Tiskopis obdržíte na obecním úřadě nebo si tiskopis můžete vyplnit a vytisknout zde. Vyplněný tiskopis se odevzdává spolu s požadovanými přílohami na obecní úřad nebo ho lze zaslat poštou, e-mailem nebo datovou schránkou;
› po obdržení rozhodnutí o odstranění stavby je majitel nemovitosti povinen podat Žádost o zrušení čísla popisného nebo čísla evidenčního. Tiskopis obdržíte na obecním úřadě nebo si tiskopis můžete vyplnit a vytisknout zde. Vyplněný tiskopis se odevzdává spolu s požadovanými přílohami na obecní úřad nebo ho lze zastal poštou, e-mailem nebo datovou schránkou.

 

Alena Baloušková
12. květen 2016
Zobrazeno: 360

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen "zákon"), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o:

činnostech (§ 9),
majetku (§ 10),
příjmech, darech a závazcích (§ 11);
příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stavených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Nahlížení do registru
› každý má právo nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti. Nahlížet do registru lze v písemné nebo elektronické podobě. Zájemce o nahlížení podá Žádost o nahlédnutí do registru oznámení veřejných funkcionářů. Tiskopis obdržíte na obecním úřadě nebo si ho můžete vyplnit a vytisknout zde. Vyplněnou žádost lze podat osobně na obecní úřad nebo zaslat poštou, e-mailem či datovou schránkou;
› po vyřízení žádosti bude žadateli umožněno nahlédnutí do registru v písemné podobě (na obecním úřadě) nebo nahlédnutí do registru v elektronické podobě (na obecním úřadě po předložení občanského průkazu bude zájemci předáno uživatelské jméno a heslo);
› pro přístup do registru v elektronické podobě použijte tento odkaz a přihlašovací formulář na nově otevřené stránce v pravém horném roku. v případě potíží se stažením bezpečnostního certifikátu pro Váš prohlížeč musíte přidat vájimku v prohlížeči pro otevíranou stránku, která není stránkou obce, nábrž třetí strany - poskytovatele elektronického přístupu do Registru. Pokud pro Vás tento postup bude komplikovaný, obraťte se na Vašeho IT specialistu.

Poučení
› přestupku se dopustí ten, kdo:
- používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
- neoprávnění sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

 

Super User
27. prosinec 2012
Zobrazeno: 572

Vidimace
› úřední ověření kopie nebo opisu;
› správní poplatek činí 30,- Kč/každou popsanou stranu.

Legalizace
› úřední ověření podpisu;
› správní poplatek činí 30,- Kč/podpis.

Kopírování, tisk
› možnost kopírování a tistku barevné i černobílé až do rozměru A3;
› poplatek činí: 

    černobíle:   barevně:
- jednostranně A4 a menší       2,- Kč 6,- Kč
- oboustranně A4 a menší 3,- Kč 10,- Kč
- jednostranně A3 3,- Kč 12,- Kč
- oboustranně A3 5,- Kč 20,- Kč

 

Palivové dříví
› občan bydlící (popř. vlastnící nemovitost k rekreaci) v obci Truskovice a Dlouhá Ves si může požádat o přidělení palivového dříví. Jedná se o dříví, které jinak použít než jako palivo. Jde o dřevo, které pochází z vyřezvání nebo z těžby. Kvalitu nelze předem určit.
› zájemce vyplňuje žádost v části A. a B., dále pak datum a podpis. Žádost o přidělení palivového dříví obdrží zájemci na obecním úřadě nebo si ji může vyplnit a vytisknout zde. Vyplněnou žádost zájemce odevzdává na obecní úřad nebo ji lze zaslat poštou, na e-mail či datovou schránkou. Upozornění: v současné době lze žádat pouze o zpracované dřevo!
› poplatek činí 400,- Kč/box.

Popelová nádoba
› občan vlastnící nemovitost v obci Truskovice a Dlouhá Ves si může požádat o přidělení popelové nádoby. Nárok na novou popelovou nádobu vzniká po 8 letech na jednu nemovitost. Pokud v nemovitosti žije více rodin minimálně po 3 osobách, je možné přidělit popelovou nádobu každé rodině zvlášť. V tomto případě se rozhoduje o přidělení popelové nádoby dle zjištěných skutečností.
› zájemce vyplňuje žádost v části A., dále pak datum a podpis. Žádost o přidělení popelové nádoby obdrží zájemci na obecním úřadě nebo si ji může vyplnit a vytisknout zde. Vyplněnou žádost zájemce odevzdává na obecní úřad nebo ji lze zaslat poštou, na e-mail či datovou schránkou.

Poskytnutí údajů z ISEO
› obyvatel může požádat o vydání údajů vedených k jeho osobě z informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO) na základě žádosti, kterou vyplní. Žádost si může vyplnit a vytisknout zde nebo si ji pouze vytisknout a vyplit ručně zde. Vyplněnou žádost zájemce odevzdává na obecní úřad.
› údaje z ISEO můžou být poskytnuty také osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu a místu úmrtí. Osobou blízkou se rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo registrovaný partner. Žádost může podat obyvatel starší 15 let; zákonný zástupce obyvatele mladšího 15 let; zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o poskytnutí údajů z ISEO; podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnoti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Žadatel musí prokázat svoji totožnost. Zákonný zástupce, který žádá za obyvatele mladšího 15 let, předloží rodný list dítěte. 
› správní poplatek činí 50,- Kč/stranu.

________________________________________________________________________________________________________________________